Islenilmeýän ýol hereketini nädip blokirlemelidigi barada Semaltdan maslahatlar

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Nik Çaýkowskiý gözüňi ýumup, islenilmeýän ýol hereketini nädip ýeňip geçmelidigi barada möhüm maglumatlary berýär.

Köplenç sosial mediýada ähmiýetsiz we islenmeýän traffik hakda köp sanly e-poçta we habar alýarys. Bu ýerde size bu traffigiň spam web sahypalaryndan gelýändigini we hakykylygy bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny aýdaýyn. Munuň ýerine Google Analytics-i zaýalap, Google-yňyzy AdSense-iň öçürmegine sebäp bolup biler. Şonuň üçin galp we hakyky däl traffikden mümkin boldugyça ir dynmaly.

Kiçi we uly kärhanalar üçin SEO möhümdir, sebäbi web sahypalary onsuz gowy dereje alyp bilmez. Bu ýerde men bu ugurda käbir maslahatlary we peýdaly maglumatlary taýýarladym:

Öýjüklerden we botlardan ähli saparlardan dynyň

Ilki bilen, näbelli möýlerden we botlardan gelýän saparlaryň hemmesini aýyrmaly. Bu, administrator panelindäki sazlamalaryňyzy sazlamak arkaly amala aşyrylyp bilner. Google Analytics bize saýlamak üçin köp sanly desgany we süzgüç bilen üpjün edýär. Sahypamyza we umumy abraýyna zyýanly botlaryň we möýleriň gelmeginiň öňüni alarlar.

Referral spam bilen arwah spamynyň arasyndaky tapawut

Bu makalanyň dowamynda, okyjylarymyza ugrukdyryjy spam bilen arwah spamyny nädip tapawutlandyrmalydygy barada maglumat berjek. Bu ýerde size arwah spamynyň Google Analytics-e gönüden-göni urýandygyny aýdaýyn. Analitikleriňiz üçin zyýanly, ugrukdyryjy spam web sahypaňyz galp traffik, girip görmek, hit we mahabat alanda ýüze çykýar. Bu spam ýollamalaryny mümkin boldugyça ir bes etmek gaty möhümdir. Käbir web sahypalary, spamyň özüne gelmeginiň öňüni almak üçin süzgüçleri ulanýarlar. Şeýle hem sazlamalaryňyzy sazlap we birnäçe süzgüç döredip bilersiňiz.

Şübheli forumlary / web sahypalaryny elmydama bloklaň

Şübheli forumlary we beýleki spam ýollamalaryny petiklemek gaty möhümdir. Munuň üçin administrator bölümine girip, süzgüç döretmeli. Internetdäki howpsuzlygy üpjün etmek üçin mümkin boldugyça köp IP-leri bloklaň. Şeýle etmek bilen, seresap bolmaly, sebäbi URL-ni dogry goýmak gaty möhümdir. Nädogry URL goýsaňyz, Google Analytics-e girişiňizi ýitirersiňiz ýa-da birnäçe hepde bäri petiklenersiňiz. Bu usul diňe spam ýollamalaryny köp sanly blokirlemeli bolanyňyzda peýdalydyr. Arwah spamy bilen hiç hili baglanyşygy ýok we munuň bilen islendik bahada işläp bilmeýär.

Şeýle hem bu usul bilen birnäçe URL-leri blokirläp bilersiňiz. Google analitikasynda spam dilini blokirlemek Google analitikasynda spam dilini blokirlemek hökmanydyr. Munuň üçin Google Analytics hasabyňyza girmeli we ýörite süzgüç opsiýasyny saýlamaly. Soňra dil sazlamalaryňyzy sazlamaly we işjeňleşmek üçin Go düwmesine basmaly bolarsyňyz. Süzgüçler dogry işlemek üçin adatça ýigrimi dört sagat wagt alýar. Bu gezek geçenden soň näçe filtr barlap bilersiňiz. Süzgüç görnüşinde iň köp 255 simwol rugsat edilýär we ep-esli derejede spamdan gaça durmak üçin goşulmalydyr. Bu makalany okamakdan lezzet alarsyňyz diýip umyt edýärin. Bu maslahatlar bilen Google Analytics-i arwah spamyndan, nädogry we bikanun traffikden aňsatlyk bilen saklap bilersiňiz.

mass gmail